• Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius

Onze troeven

ENGELS vanaf het 1ste jaar

Engels is een wereldtaal en daar spelen we graag op in door onze leerlingen van de a-stroom, 2 lesuren per week, Engels aan te bieden vanaf het 1ste jaar.

LEREN LEREN

Wij bieden een extra lesuur Leren Leren aan in het 1ste jaar.
Tijdens dit lesuur leren de leerlingen stapsgewijs hoe ze leerstof en oefeningen best kunnen verwerken: Hoe maak je een samenvatting? Hoe leer je een woordenlijst van buiten? Hoe oefen je best op lezen en uitspraak? Hoe pak je de examens aan? ...
Na een half schooljaar wordt Leren Leren ingeruild voor ICT. Hierbij maken de leerlingen kennis met de basis van Word, Excel en PowerPoint. Mindmapping en bewust leren omgaan met internet kent hier o.a. zijn plaats.

ONTSPANNING

Tijdens de middagpauzes organiseren wij, onder begeleiding van onze leerkrachten, allerhande ontspannende activiteiten:

 • voetbal op school
 • dans op school
 • toneel op school
 • milieu op school
 • muziekgroep
 • woensdagnamiddag: diverse sportactiviteiten

Door deel te nemen aan een of meerdere van deze activiteiten kunnen de jongeren zich uitleven, leren ze bij en ontwikkelen ze diverse vaardigheden en attitudes.

SCHOOLBIB / TAALKLAS

We hebben een eigen, vrij uitgebreide schoolbibliotheek. Fragmenten van boeken worden voorgelezen, samen wordt er gezocht naar geschikte lectuur, boeken kunnen ontleend worden.
In de taalklas kan er gewerkt worden aan opdrachten voor de leesrace (etalage bib maken, boekentipborden en nieuwe covers van boeken ontwerpen, …). Leerlingen kunnen ook naar de taalklas komen om ‘talig’ bezig te zijn (gedichten schrijven, taken maken, …). Leerlingen die deelnemen aan presentaties en wedstrijden zijn meer dan welkom in de taalklas om te oefenen voor hun voordracht of presentatie.

WEDSTRIJDEN

Jaarlijks nemen wij deel aan verschillende wedstrijden:

 • Gedichtenwedstrijd
 • JuniorJournalist
 • Wiskunde Kangoeroe
 • Poëziewedstrijd
 • Sportwedstrijden

Zeer regelmatig vallen wij in de prijzen.

STUDIEBEGELEIDING

Wij geven onze leerlingen de kans om op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15.30 u tot 16.20 u, taken en opdrachten te maken of toetsen voor te bereiden. Met vragen kunnen ze altijd beroep doen op de begeleidende leerkracht
Bij mindere resultaten worden er, in samenspraak met de leerling, ouders en betrokken leerkracht, ook individuele remediëringslessen aangeboden.

OPEN LEERCENTRUM

Tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen terecht in het ‘open leercentrum’.
Het open leercentrum is uitgerust met een groot aantal laptops. Leerlingen hebben hier de kans om hun Smartschool na te kijken, te werken aan taken en opdrachten, informatie te zoeken op het internet en toetsen bij te maken, er is zelfs de mogelijkheid om taken af te drukken. Dit alles onder het toezicht van een begeleidende leerkracht.

LEERLINGENBEGELEIDING: de ‘groene leerkracht’

De groene leerkrachten fungeren als ‘vertrouwenspersoon’ en begeleiden de leerlingen bij hun studies door ze te motiveren, te helpen plannen, de studiemethode bij te schaven en aan een positieve resultaatsverwachting te werken.
Ook met socio-emotionele problemen kunnen de leerlingen terecht bij onze ‘groene leerkrachten’.

LEERLINGENBEGELEIDING: het CLB

Het CLB ligt op dezelfde campus als de school. Je kan er zowel voor studieproblemen als voor persoonlijke moeilijkheden terecht. Een gespecialiseerd team, bestaande uit onder andere een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster staan je met raad en daad bij.

PARTICIPATIE

Leerlingenraad:

De leerlingenraad bestaat uit enkele verkozenen. Deze treden op als de klasafgevaardigden, zodat de stem van alle leerlingen vertegenwoordigd is. Gemiddeld 1 keer per maand vergadert de leerlingenraad, onder begeleiding van 2 leerkrachten. Ideeën, suggesties en opbouwende kritiek worden kenbaar gemaakt. De directeur geeft feedback op elk verslag.

Schoolraad/ouderraad:

Via deze raad hebben ook de ouders hun zegje op onze school. In vergadering met de directeur worden er allerhande initiatieven genomen en ideeën uitgewerkt.

SMARTSCHOOL VOOR LEERLINGEN EN OUDERS

Smartschool biedt voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders heel wat voordelen:

 • eenvoudig en veilig communiceren via nieuwsberichten of het intern berichtensysteem;
 • gemakkelijk uitwisselen van documenten, waardoor de leerlingen over een extra bron van studiemateriaal beschikken;
 • extra materiaal aanbieden in de vorm van websites, filmpjes ...;
 • leerlingen kunnen hun klastaken thuis afwerken;
 • leerlingen worden beter opgevolgd tijdens projecten;
 • remediëringsmateriaal aanreiken;
 • actualiteit in een vak integreren wordt nog makkelijker via het vaknieuws;
 • verhoging van de betrokkenheid en inspraak via enquêtes;
 • verloren uren in de studiezaal zijn verleden tijd: bij een voorziene afwezigheid kan de leraar een taak/opdracht op Smartschool plaatsen;
 • leerlingen worden vaardiger in ICT (vereist in het hoger onderwijs en de huidige maatschappij);
 • ouders kunnen de resultaten van taken, opdrachten en toetsen perfect opvolgen.

PROJECT ALGEMENE VAKKEN vanaf het 1ste jaar in de b-stroom

Binnen PAV vervallen de klassieke grenzen tussen de vakken. Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden niet apart gegeven, maar in overkoepelende projecten.

Voorbeeld: er wordt drie weken gewerkt rond het thema wonen. Hierbij zullen de leerlingen werken aan:

 • woordenschat (vb. cement, nok, plamuren ...)
 • rekenvaardigheid (vb. hoeken meten, inhoud berekenen ...)
 • ruimtelijk inzicht (vb. plattegrond van een huis)
 • aardrijkskunde (vb. open, halfopen en gesloten bebouwing, hoe worden huizen elders gebouwd ...)
 • geschiedenis (vb. hoe werden huizen vroeger gebouwd)

PAV staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerstof en basisvaardigheden in herkenbare en bruikbare contexten.

BREED STUDIEAANBOD – UITSTEL STUDIEKEUZE TOT 14 JAAR

In de eerste graad bieden wij een breed studieaanbod aan met enkele keuzeopties in de
a-stroom en beroepenvelden in de b-stroom. Leerlingen maken kennis met een groot aantal uiteenlopende vakken en kunnen op deze manier hun talenten en interesses ontdekken. De eigenlijke studiekeuze vindt pas plaats in het eerste jaar van de tweede graad.

Jaarlijks terugkerende activiteiten/projecten:

GWP

Voor de eerste leerjaren A en B wordt er elk jaar een drie- tot vierdaagse GWP georganiseerd. GWP staat voor ‘geïntegreerde werkperiode’; de traditionele vakken worden in projectvorm aangeboden rond een interessant thema, aansluitend bij de leefwereld van de jongeren. Diverse activiteiten gaan door op school, in het binnen- en buitenland.

Bee Happy Bee Sweet

Pesten kan bij ons echt niet! Daarom organiseren we jaarlijks het project ‘Bee Happy Bee Sweet’ waarbij we de leerlingen bewust maken van de gevolgen van pesten. Ook voor de ouders is er een informatieve sessie. Niet enkel op deze dag maar gedurende het volledige schooljaar volgen we deze problematiek kort op en grijpen we in wanneer nodig.

Sponsorloop

Jaarlijks organiseren we, in samenwerking met de basisschool en het KA, een sponsorloop. De opbrengst gaat integraal naar een goed doel. De afgelopen jaren steunden we via deze activiteit een school in Nicaragua.

Bedrijfsbezoeken

Jaarlijks nemen onze leerlingen, afhankelijk van hun studierichting, deel aan diverse bedrijfsbezoeken.

Minionderneming

Elk schooljaar richten de leerlingen van het 2de jaar Economische voorbereiding een eigen minionderneming op. Stap voor stap doorlopen de leerlingen het leerproces: kiezen van een product, de eigenlijke productie, reclame maken, verkoopprijs bepalen, verkopen … Maar ook: in groep samenwerken, taken verdelen, vertrouwen hebben in elkaar, elkaars capaciteiten erkennen, … eigenlijk zoals een echt bedrijf functioneert! Dankzij dit project behalen de leerlingen vele eindtermen en verwerven ze heel wat vaardigheden.

Andere

Jaarlijks worden nog andere projecten georganiseerd in het kader van ‘gezondheid’, ‘milieu op school’ en preventieve acties tegen ‘drugs-, alcohol- en tabakgebruik’.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Onze leerlingen wonen regelmatig tentoonstellingen, toneel- en filmvoorstellingen bij.

BINNEN- EN BUITENSCHOOLSE PROJECTEN

Wij organiseren tal van binnen- en buitenschoolse projecten waarbij we naast kennisverwerking heel wat andere doelstellingen willen bereiken:

 • inzicht
 • sociale vaardigheden
 • talenten ontdekken/ontwikkelen
 • cultuur
 • attitudes
 • kritische ingesteldheid

HOOG WELBEVINDEN

We streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt in zijn vel. Leerlingen die zich goed voelen zijn gelukkiger en presteren beter. Dit bereiken we a.h.v. bovenvermelde troeven, onthaaldagen bij de start van het nieuwe schooljaar en integratiedagen.
Wanneer een leerling zich toch niet goed voelt wordt dit besproken met de ‘groene leerkrachten’ en begeleiden we waar nodig. In het eerste jaar van de eerste graad wordt ook jaarlijks een enquête afgenomen om het welbevinden van de leerlingen te peilen.

FACILITEITEN

We beschikken over een eigen sporthal wat verre verplaatsingen overbodig maakt. We hebben frisse, kleurrijke en goed uitgeruste lokalen met de modernste multimedia. We hebben laptops en iPads ter beschikking. We beschikken over een zeer degelijk, draadloos netwerk op de volledige campus. Onze campus is veilig en afgesloten met een grote, overdekte en afgesloten fietsenstalling. Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een kluisje toegewezen. Op deze manier kan schoolmateriaal opgeborgen worden en worden zware boekentassen vermeden.

INTERNAAT

We hebben een overeenkomst met het internaat ‘De Immert’, dat het vervoer tussen het internaat en de campus verzorgt.

AED-toestel

Campus Mercurius Lommel krijgt binnenkort een Automatische Externe Defibrillator (AED).Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be